wolimex
wolimex start   wolimex mapa strony   wolimex kontakt

INFORMATOR

O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PPUH WOLIMEX

1.      Rola PPUH WOLIMEX  w przetwarzaniu danych osobowych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak, z siedzibą w Limanowej (34-600), ul Tarnowska 33, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, NIP 737-000-02-66, REGON 008023762  (dalej PPUH WOLIMEX) w świetle przepisów jest Administratorem danych osobowych. To oznacza, że PPUH WOLIMEX jest odpowiedzialne za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Administrator może przetwarzać w ten sposób dane różnych kategorii osób - takich jak potencjalni klienci, klienci (w tym klienci – osoby prywatne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również reprezentanci podmiotów takich jak spółki prawa handlowego), pracownicy, kandydaci do pracy, pracownicy spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców (klientów lub kontrahentów Administratora), etc.

 

PPUH WOLIMEX  niekiedy może występować w roli podmiotu przetwarzającego dane osobowe na zlecenie (np. Inwestor) - wówczas podmiotem decydującym o przetwarzaniu i odpowiadającym za zgodność przetwarzania z prawem będzie inny administrator danych.

 

2.      Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania przez Administratora danych osobowych?

Cel i podstawa prawna przetwarzania jest związana z tym jakiej kategorii osób dane PPUH WOLIMEX  zbiera, do czego dane są potrzebne, oraz tego jakie w związku z okolicznościami obowiązki prawne ciążą na PPUH WOLIMEX .  

3.      Jakie mogą być typowe cele przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe PPUH WOLIMEX może przetwarzać m. in w celach:

-        zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez PPUH WOLIMEX  lub podjęcia na żądanie osoby działań zmierzających do zawarcia umowy z PPUH WOLIMEX - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;

-        wypełnienia przez PPUH WOLIMEX obowiązków prawnych które na nim ciążą w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym wynikających m.in. z  przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, kodeksu pracy, przepisach o ubezpieczeniach społecznych;

-        marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych PPUH WOLIMEX oraz realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów PPUH WOLIMEX, za które uznaje się  w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, czy badania jakości obsługi klienta.

W zależności od tego czyje dane Administrator przetwarza, mogą pojawiać się inne cele i podstawy prawne przetwarzania danych, adekwatne do danej sytuacji.

4.      Jakiego rodzaju dane osobowe Administrator przetwarza?

PPUH WOLIMEX przetwarza zakres danych osobowych adekwatny dla celów wskazanych powyżej, w tym w szczególności:

-        dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numery telefonów, czy adres poczty elektronicznej);

-        dane identyfikacyjne, w tym znajdujące się w dokumentach tożsamości osób które posiadają relację prawną z Administratorem, lub reprezentują w kontaktach z Administratorem inne osoby lub podmioty (np. imiona i nazwiska,  numery dokumentów tożsamości);

-        dane finansowe, w tym dane dotyczące realizowanych transakcji (np. wysokość przelewu, nr rachunku bankowego);

-        dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej (np. dane dotyczące powiązań rodzinnych pracownika);

-        dane z nagrań wideo (np. nagrania monitoringu w siedzibie Administratora realizowane w celach bezpieczeństwa).

-        dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej, w tym dane dotyczące działalności klienta lub podmiotu który on reprezentuje.

 

5.      Czy Administrator  przekazuje dane innym odbiorcom danych osobowych?

PPUH WOLIMEX może udostępniać dane innym odbiorcom danych. Mogą to być w szczególności podmioty:

-        upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

-        którym dane mogą być przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia osoby, której dane dotyczą;

-        którym dane muszą być przekazywane w celu wykonania określonej usługi lub czynności;

-        które są podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu i na rzecz Administratora (np. podmioty świadczące usługi na rzecz PPUH WOLIMEX). Podmioty te nie mogą przetwarzać danych we własnych celach.

 

6.      Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane?

Administrator – PPUH WOLIMEX pozyskuje dane zarówno bezpośrednio od osób których one dotyczą, jak również może pozyskiwać dane z innych źródeł.

Dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorców przekazujących dane, pracodawców, w tym stron umów zawieranych z PPUH WOLIMEX jak i osób prywatnych.

Administrator może także weryfikować zebrane dane w powszechnie dostępnych rejestrach takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

7.      Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

PPUH WOLIMEX nie planuje przekazywać bezpośrednio danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

8.      Jak długo Administrator przetwarza dane osobowe? Jakie są kryteria ustalania takich okresów?

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów dla których zostały one zebrane oraz przepisów prawa nakładających na PPUH WOLIMEX określone obowiązki prawne w tym zakresie.

PPUH WOLIMEX przetwarza dane przez okres, który jest niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, przykładowo Administrator przechowuje dane w zakresie realizacji zawartej z PPUH WOLIMEX umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności: obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa budowlanego i innych.

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.

9.      Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

 

Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć do PPUH WOLIMEX wniosek o:

  1. Sprostowanie (aktualizację) danych osobowych;
  2. Usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
  3. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych);
  4. Dostęp do danych osobowych (w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych jak również w zakresie otrzymania kopii danych);
  5. Przeniesienia danych osobowych. O ile to możliwe, dane na wniosek osoby mogą być przesłane bezpośrednio do innego administratora danych, jak również mogą być przesłane do osoby której dane dotyczą.

Z tych praw można korzystać składając np. wniosek (załącznik) w siedzibie PPUH WOLIMEX lub wysyłając go na adres WOLIMEX, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa  lub na adres poczty elektronicznej biuro@wolimex.com.pl

Aby mieć pewność, że dana osoba jest uprawniona do złożenia wniosku Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji w celu uwierzytelnienia tej osoby.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich korzystać, wynikają z przepisów prawa. To z jakiego uprawnienia osoba której dane Administrator przetwarza będzie mogła skorzystać będzie zależeć w szczególności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych

Niezależnie od wyżej wymienionych praw osoba, której dotyczą dane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu takiego wniosku Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej, osoba której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z uwagi na jej szczególną sytuację. Administrator rozpatrzy taki sprzeciw. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych w zakresie objętym sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które należy uznać za nadrzędne wobec interesów osoby, której dotyczą dane lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

10.  Kiedy można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w przypadkach, gdy zgoda stanowi wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych (np. nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane są one dla potrzeb realizacji umowy, w tym dochodzenia przez Administratora roszczeń z tym związanych). Zgoda może być wyłączną podstawą prawną przetwarzania danych np. potencjalnych klientów, którzy nie posiadają relacji umownej z Administratorem.

Wszystkie zgody udzielane są dobrowolnie i zawsze mogą być one wycofane. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych do momentu jej cofnięcia.

Niezależnie od prawa do wycofania zgody można złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych osobowych - szczególnie w celach marketingowych. Sprzeciw przysługuje w tych sytuacjach w których podstawę prawną stanowią prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej. Osoba której dotyczą dane może złożyć także sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administrator  rozpatrzy zasadność takiego sprzeciwu.

11.  Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji.

Profilowanie w rozumieniu RODO oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

PPUH WOLIMEX nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza.

12.  Prawo do złożenia skargi

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.

W razie uwag lub wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z PPUH WOLIMEX.

13.  Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@wolimex.com.pl , telefonicznie (018) 337-61-00 lub pisemnie na adres WOLIMEX, ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa.